مقررات و قراردادها مقررات و قراردادها

 

۱. ثبت دامنه (تحت نقطه-آی‌آر)

موافقتنامه ثبت و ضمایم آن قبل از ثبت دامنه اینترنتی تحت نقطه-آی‌آر (‎.ir) بخوانید.

 1. موافقتنامه ثبت دامنه اینترنتی تحت نقطه-آی آر (.ir)   (ترجمه غیر رسمی)
  1. ضمیمه ۱: مقررات شکلی ثبت دامنه  (ترجمه غیر رسمی)
  2. ضمیمه ۲: دستورالعمل کیست  (ترجمه غیر رسمی)
  3. ضمیمه ۳: هزینه ثبت  (ترجمه غیر رسمی)
  4. ضمیمه ۴: دستورالعمل تمدید
  5. ضمیمه ۵: توافقنامه حل اختلاف  (ترجمه غیر رسمی)
  6. ضمیمه ۶: شیوه نامه حل اختلاف   (ترجمه غیر رسمی)
  7. ضمیمه ۷: مراجع حل اختلاف   (ترجمه غیر رسمی)
  8. نام و واژه‌های عمومی مربوط به اینترنت
  9. نام‌های ممنوعه مربوط به ایران

۲. ثبت دامنه (تحت نقطه-ایران)

موافقتنامه ثبت و ضمایم آن را قبل از ثبت دامنه اینترنتی تحت نقطه-ایران (.ایران) بخوانید.

 1. موافقتنامه ثبت دامنه اینترنتی تحت ایران (.ایران)
  1. ضمیمه ۱: مقررات شکلی ثبت دامنه
  2. ضمیمه ۲: دستورالعمل کیست
  3. ضمیمه ۳: هزینه ثبت
  4. ضمیمه ۴: دستورالعمل تمدید
  5. ضمیمه ۵: توافقنامه حل اختلاف
  6. ضمیمه ۶: شیوه نامه حل اختلاف
  7. ضمیمه ۷: مراجع حل اختلاف
  8. ضمیمه ۸ : راهنمای ثبت دامنه

 2. نام و واژه‌های عمومی مربوط به اینترنت
 3. نام‌های ممنوعه مربوط به ایران

۳. دامنه‌های بین‌المللی

 1. دامنه‌های بین‌المللی
 2. نویسه‌های مجاز (تحت نقطه-ایران)
 3. مثال-نقطه-آزمایشی

4. نمایندگان فروش

 

 1. چگونه نماینده شوید
 2. قرارداد نمایندگان داخلی
 3. قرارداد نمایندگان خارجی